//XMLからノードを抜き出したものがXMLListとなるらしい。

//抜き出したノードはXMLListに代入できる

var xml:XML=
<data1>
<node>Node1</node>
<node>Node2</node>
</data1>;
var xmllist:XMLList = new XMLList();
xmllist = xml.node;

//でもXMLに代入はできない。

var xml:XML=
<data1>
<node>Node1</node>
<node>Node2</node>
</data1>;
var xml1:XML = new XML();//XMLではダメ。
xml1 = xml.node;

//2008/1/15追記
//これならXMLとなる

xml1 = xml.node[0];